ข่าวสารทางวิชาการ

  1. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการค่ะ// ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๘ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ “กระบวนทัศน์ใหม่ในสถานการณ์โควิด-๑๙ บนฐานพุทธศาสนา” ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม และ/หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gs.mbu.ac.th   หรือตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://gs.mbu.ac.th/uncategorized/gmnis-2020  / // ขอบคุณค่ะ2. 2. กราบนมัสการ/เรียนเเจ้งข่าวสารงานวิจัยค่ะ  ขอเเจ้งระเบียบและประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย.. https://qrgo.page.link/etsSv

3. กราบเรียน/เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการ ค่ะ // ด้วยคณะศาสนาปรัชญา มมร จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มมร ท่านที่สนใจสมัครและส่งบทความได้ที่ E-MAIL : philo@mbu.ac.th กำหนดการรับสมัครและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูธรรมธร เตโช 094 352 4333/ ดร.ประเวช วะทาแก้ว 062 936 4259 หรือ http://www.facebook.com/philo.mbu.ac.th     ขอบพระคุณค่ะ

4. กราบนมัสการ/เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่ะ // ด้วยสถาบันวิจัยญาณสังวรขอเชิญ อาจารย์และนักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถดาวน์โหลดเเบบดังกล่าวได้ที่ http://yri.mbu.ac.th/ หัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยยืนข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 //ขอบพระคุณค่ะ ***หากท่านใดไม่สะดวกในการดาวน์โหลดด้วยตนเองหรือหาข้อมูลไม่พบสามารถขอมาได้ที่ไลน์ส่วนตัวของดร.วงศ์ชนก พร้อมส่งอีเมล์ของท่านมา จะจัดส่งรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์มต่างๆไปให้ที่อีเมล์ของท่านค่ะ

5. กราบนมัสการ/เรียนเเจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 : ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Ethical Principle to Research Involing human Subject) แบบ New Normal ครั้งที่ 2 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ลงทะเบียนโดยสเเกน QR Code เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยเเล้วท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมอบรม ..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-517-488 ต่อ 808 หรือ research.northern@gmail.com

6. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการค่ะ // ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการThe 9th PSU Education Conferance และขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ..โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074 289 220 หรือ e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th –ขอบพระคุณค่ะ

7. ขออนุญาตแจ้งข่าวสารทางวิชาการค่ะ //  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในครั้งนี้จึงขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 074-200347 email : hu_conference@hu.ac.th  และ ด้วยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านปกติวิถี” ขึ้นในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเเรม อีโค โคซี บีซฟรอนต์ รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ มาที่ https://www.dpc.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html  หรือ ตาม คิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 087 9264591 และอีเมล์ : wasana.wia@dpu.ac.th… ขอบพระคุณค่ะ..

8. ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการค่ะ // ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6th National Conference and The 2nd International Conference on informatics, Agriculture, Management, Business administration Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการ/วิจัย เเละวิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest  หรือที่เบอร์โทร ๐๙๐ ๐๗๘๙ ๓๑๑๔ และ ๐๘๓ ๓๐๖๖ ๕๓๗๓ // ขอบพระคุณค่ะ

9. กราบเรียน/เรียนแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ การจัดสัมมนาออนไลน์ ค่ะ // ด้วยรัฐบาลอินเดีย จะจัดสัมมนาออนไลน์ (webinars) ในหัวเรื่อง Buddha’s Words and Teaching ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหัวข้อ Buddha’s Path of Liberation ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec  เเละส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปที่อีเมล์ pi.khemthong@mfa.mail.go.th โดยหลักสูตร Buddha’s Words and Teaching ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหลักสูตร Buddha’s Path of Liberation ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ // ขอบพระคุณค่ะ…

10. กราบนมัสการ/เรียนเเจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการค่ะ.. ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online) : A Better Change in Higher Education for future Economy ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม และ/หรือส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยสามารถส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ได้ที่ www.psuedconference.org  ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๗๔ ๒๘๙ ๒๒๐ email : wilailuck.p@psu.ac.th //

11. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๕ ปี  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  และระบบ ออนไลน์ ผ่านทาง Zipevent Live (รัลลิงค์ช่องทางเข้าร่วมงานเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ) โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือสามารถสะเเกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๒ ๗๒๗ ๓๓๐๐ ๐๒ ๗๒๗ ๓๓๑๒// ขอบคุณค่ะ

12. ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกำหนดจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธในการฟื้นฟู” “Crisis Management in Tourism and hospitality : Challenges, Responses and recovery Strategies” ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th  สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๖๒ ๓๕๒๒๕๘๘ //

13. ขออนุญาตแจ้ง ลิ้งค์ เพื่อใช้ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI, Scopus , ISI หากอาจารย์ท่านใดจะนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงค่าน้ำหนักผลงานทางวิชาการของท่านค่ะ

Link ใช้ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI พ.ศ.2563-2567 https://tci-thailand.org/?p=3796

Link ใช้ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน ISI  :  https://mjl.clarivate.com/home?PC=master

Link ใช้ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน scopus : https://www.scimagojr.com/journalsearch.php

14. กราบเรียน/เรียนแจ้ง ลิ้งค์ และ QR Code คู่มือการเขียนรายงานวิจัย – สถาบันวิจัยญาณสังวร // Link : https://tinyurl.com/28cap5et สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำเล่มรายงานผลการวิจัยส่งต่อสถาบันวิจัยญาณสังวร ค่ะ // ขอบพระคุณค่ะ

15. กราบเรียน/เรียนเเจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการค่ะ.. ด้วยสถาบันวิจัยญาณสังวรได้จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยที่ https://yri.mbu.ac.th/2021/03/08/form64/ และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามเเบบฟอร์มมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร จำนวน ๒ ชุด ภายใน วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ..ด้วยคณะพุทธศาสตร์ มจร ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับแนวทางการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสันติศึกษา โซน D ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม  มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยลงทะเบียนและส่งบทความที่เป็นไฟล์ word ไม่เกิน ๑๐ หน้าได้ที่  E-mail : pm.adidej2548@gmail.com

16. ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการ  การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖  ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และสามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานฯ ได้ที่ http://www.onec.go.th

17. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการค่ะ// 1. ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 17. 30 น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live(รับลิ้งค์ช่องทางเข้าเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ) ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-727-3300, 02-727-3312//

18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้ที่ http://nic2021.huso.buu.ac.th   สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102337

19. ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of development Administration 2021 – Social Sciences and interdisciplinary studies ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผ่านระบบ online (Zoom) โดยขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.icada2021.nida.ac.th  ส่งผลงานและสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ ICADA4papers@gmail.com โทรศัพท์027 273 300 ต่อ 3312 3298

20. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ กำหนดส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ techcon.siamtechu.net// ขอบพระคุณค่ะ