มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา
แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 15 รูป/คน

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (รวม 40 รูป/คน)
แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 10 รูป/คน
แผน ข รับจำนวน 30 รูป/คน

สาขาวิชา การปกครอง (รวม 45 รูป/คน)
แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 15 รูป/คน
แผน ข รับจำนวน 30 รูป/คน

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (ปิดรับสมัคร นักศึกษาครบเต็มจำนวนแล้ว 35 รูป/คน)
แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 20 รูป/คน
แผน ข รับจำนวน 15 รูป/คน

ท่านต้องดำเนินการ โปรดชำระค่าสมัครก่อนกรอกข้อมูล ในขั้นตอนต่อไป

บัญชีเลขที่ 293-1-00411-1
ชื่อบัญชี วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ค่าสมัครเรียน 300 บาท

กำหนดการ (รอบแรก) ทุกระดับ
– รับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
– ประกาศผลสอบ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
– รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นหนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

ลิงค์สมัคร

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeWIYcvaN_1OfXBtUex4tadxXGRGbsmSl52La0icyahXcXDrg%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeWIYcvaN_1OfXBtUex4tadxXGRGbsmSl52La0icyahXcXDrg%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin