ผลงานทางวิชาการ

วมผลงานทางวิชาการบุคลากร มมร.รอ. ปี 2561https://drive.google.com/drive/folders/1mcamu6HuY49hMNGzDoF5btxyeJFsTIUn?usp=sharing

รวมผลงานทางวิชาการบุคลากร มมร.รอ. ปี 2562https://drive.google.com/drive/folders/1feqM-MLEuRfa3H8IQb6TQZq8rsgBRXWO?usp=sharing

ผลงานทางวิชาการ ภาวะผู้นำเชิงพุทธในองค์การทางการศึกษา