โครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัลเรื่อง “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย ดร.วาสิตา เกิดผลประสบศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มเวลา 08.30 – 16.30 น. (กิจกรรมสำหรับนักศึกษา)