โครงการส่งเสริมงานวิจัย

โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2-24 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1DJqCau-jWHCflFVL48OFkC19nz9RiPjL?usp=sharing

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

https://drive.google.com/file/d/17AEnS9U_RCbz8pZTwoqZVheVTY6bIAjC/view?usp=sharing

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ และการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย

https://drive.google.com/drive/folders/1ZeCwxh6k_ssVkpN9KL6t4ylKBrp49Vla?usp=sharing