โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านทักษะการวัดประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านทักษะการวัดและประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณห้องประชุมพระพหรมวชิรโสภณ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมนึก ภัททิยธนี เป็นวิทยากร ในครั้งนี้