โครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง

6 กรกฎาคม 2566 (ที่ผ่านมา) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในการเปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

พระเมธีวัชราภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑) เพื่อให้พระสังฆาธิการในการเรียนรู้วิชาการแบบสมัยใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ

๒) เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

๓) เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ในภารกิจ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง, ด้านการศาสนศึกษา, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ด้านการสาธารณูปการ, ด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านสาธารณสงเคราะห์

และมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและพระเลขานุการ ทุกระดับ จำนวน ๒๐๐ รูป รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ รูป/คน รวมทั้งหมด ๒๕๐ รูป/คน

ด้านวิทยากรได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) บรรยายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัด ๖ ด้านในยุคของการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บรรยายเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยสื่อสมัยใหม่ และดร.พรทิวา ชนะโยธา อาจารย์ประจำหลักสูตร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด บรรยายเรื่อง เรียนรู้ขีดความสามารถออนไลน์