โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง”ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565