โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา วิจัย และเทคโนโลยีดิจิทัล

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. – 16.30 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา วิจัยและเทคโนโลยี ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในการโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี (ในนามผู้ดำเนินโครงการฯ) ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ 1.) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้หลักการและแนวคิดการออกแบบเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site 2.)เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำผลงานทางวิชาการรูปแบบต่างๆ องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เชื่อมต่อ Drive on Google ได้ 3.)ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้ เข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ช่วยเหลือการออกแบบและพัฒนาส่วนปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สำหรับผู้เริ่มต้น Canvas AI ได้ 4.)เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และสามารถสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม flip html5 ได้ 5.)เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา Google Site เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Digital Learning 6.)เพื่อเสริมสร้างสมรรถะในการสื่อสาร การเรียนรู้ดิจิทัล แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 80 รูป/คน โดยในการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ รศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ผู้ช่วยสำนักวิทยบริการ