แจ้งเวียนกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564

กองนิติการขอแจ้งเวียนหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว0201.2/ว5291 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

แจ้งกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 21 ก วันที่ 25 มีนาคม 2564