วันครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วันเสาร์ทีี่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. พระเมธีวัชราภรณ์, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมวันครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ณ อาคารหอประชุมและลานวัฒนธรรม และได้รับเมตตาจาก พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการและผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร(รก.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมเวทีเสวนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อมหาวิทยาลัย