รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด ไว้ 6 ด้าน

รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด