รางวัลเสาอโศก ผู้นำศีลธรรมต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 9 มีนาคม 2566 หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ในการนี้ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้บริหารเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด พระมหาจิรายุทธ ปโยโค ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ นางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย