ระเบียบมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ ดังเอกสารแนบท้ายนี้