รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีลงนาม MOU กับสถาบันเครือข่าย 18แห่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 พระเมธีวัชราภรณ์, รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ” (Buddhist innovation and the creation of a sustainable peaceful society) ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” (Buddhist innovation and the creation of a sustainable peaceful society) ได้จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับสถาบันเครือข่าย 18 แห่ง ในการนี้ พระเมธีวัชราภรณ์, รศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ร่วมลงนามใน MOU ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทั้ง 18 แห่ง เพื่อเป็นการสบับสนุนความร่วมมือทางวิชาการต่อไป