คณะผู้บริหาร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลผู้บริหาร โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสัมมนา มมร.วิทยาเขตอีสาน

วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2567 พระเมธีวัชราภรณ์ ,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพระครูสมุห์ ศิลาศักดิ์ สุเมโธ, ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส บุดดาพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลผู้บริหาร โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสัมมนา มมร.วิทยาเขตอีสาน