มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานทางวิชาการ” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง ZOOM Cloud Meeting และ Facebook Live มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สามารถลงทะเบียน ได้ที่

https://forms.gle/inZDdWjMahEKcvcJ7