มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยและการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ” และหัวข้อเรื่อง “การจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ กระบวนการ PLC” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง ZOOM Cloud Meeting และ Facebook Live มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด