มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล
เรื่อง “เตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ ทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” (กิจกรรมสำหรับนักศึกษา) โดย ผศ.ดร.พวงทอง เพชรโทน วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings