มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นศิษย์สาขาบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด