ประกาศ แจ้งปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนและข้อมูลการใช้ห้องเรียน

ฝ่ายจัดการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนและข้อมูลการใช้ห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบท้ายนี้