ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio))

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระพรหมวชิรโสภณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด