ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างสร้างก่อสร้างถนน คสล. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 งาน