ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ระดับปริญญาตรีบรรพชิต ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรีคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรีบรรพชิต ปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรีคฤหัสถ์ ประจำการศึกษา 2565