ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพื่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ3)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพื่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ3)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ตาม. ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8 ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงได้ปรับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์ แบบออนไลน์ ผ่านช่องทางบริการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด จึงเสนอประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพื่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ3) จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพื่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ3)

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻