ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 (ประเภท Quota ) (ภาคพิเศษ)