ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๙๒,๐๐๐ บาท