ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
148 วัดศรีทองไพบูลย์วราราม  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076 
โทรสาร 0-4351-4618 , E-Mail : mburec2016@gmail.com