คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาการเปิดรับสมัคร

  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  2. สาขาวิชาการประถมศึกษา
  3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1pz3MR8CEfjbY0FFqf9aqHh9VKdkHAtDeoPXhCu06W4c/edit