กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

สาขาวิชาการปกครอง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

เพื่อเป็นการชี้แจงและแนะแนวทางในการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ