กำหนดการเปิด – ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเปิด – ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต วิทยาลัยและทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ