alt

 

new1  โดยมี

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

          - นายคำภา ภูสีฤทธิ์ หัวหน้ากองแผนงาน

          - นายเสฏฐวุฒิ สมเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ได้ปรึกษา และให้เเนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

   รวมภาพกิจกรรม

 

alt      alt

 

alt

         

alt        alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 15:01 น.)