alt

 มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ศูนย์บริการวิชาการ : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดหลังใหม่ โดยพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือในแนวทางการพัฒนาส่วนงานของศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน.

alt 

alt

alt

alt 

 

                          รวมภาพกิจกรรม 

 

งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ......รายงาน
งานประชาสัมพันธ์......ภาพ
8 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 16:37 น.)