alt

 

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ), เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครังนี้ด้วย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560

ซึ่งในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมชาวพุทธ เพื่อศึกษาค้นคว้าหลักพุทธรรม แสดงความเป็นผู้นำ ยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและนำผลจากการปฏิบัติมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนต่อไป

alt

พระราชปริยัติวิมล,ดร. ประธานในพิธีนำสวดมนต์ ไหว้พระ

alt

พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มมร วิทยาเขร้อยเอ็ด ถวายสักการะ พระราชปริยัติวิมล,ดร. ประธานในพิธีเปิดโครงการ

alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี มมร วิทยาเขร้อยเอ็ด ถวายสักการะ พระราชปริยัติวิมล,ดร. ประธานในพิธีเปิดโครงการ

alt

นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 

ถวายสักการะ พระราชปริยัติวิมล,ดร. ประธานในพิธีเปิดโครงการ

alt

พระราชปริยัติวิมล,ดร. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ

alt

พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

alt

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน/รับเอกสาร

alt

ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

alt

alt

alt

คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในโครงการ

alt

alt

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 12:20 น.)