alt

เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 6-8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ และบุคลาการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

alt

พระธรรมกิติเมธี, ดร. เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ประธานเปิดโครงการ

alt

 พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถวายสักการะ

พระเดชพระคุณ พระธรรมกิติเมธี, ดร. เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ประธานเปิดโครงการ

alt

 

alt

 พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) และ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการ

alt

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:28 น.)