alt

มร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 โดยมี นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดโครงการ ความว่าพร้อม ในการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้ งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของห้องสมุด กระตุ้นนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ใช้บริการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอหนังสือให้ตรงกับความต้องการ
ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ให้คณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรม กิจกรรมการแสดงดนตรี จัดมุมนิทรรศการและเกม

alt

 

alt

รวมถึงซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) ครูและนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลร้อยเอ็ด 2) ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  3) ครูและนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง  4) ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  5) ครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการร้อยเอ็ด  6) ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 7) ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า   8) ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  9) ครูและนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  10) ครูและนักเรียนโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์  11) ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 12) ประชาชนทั่วไป และ 13) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด   ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายให้ได้รับชม

กำหนดการ

 

alt

พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560

alt

นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

กล่าวถวายรายงาน

alt

พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ประกอบพิธี เจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล

alt

พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

alt 

คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

alt

 นิทรรศการและกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา

alt

alt

 

 alt

 

alt

กิจกรรมการแสดงในงาน

alt

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถ่ายภาพร่วมกับผู้แสดงในงานโครงการ

alt

เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาที่มาช่วยงานโครงการ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 14:51 น.)