๖. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ ดังนี้

         (๑) ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์

         (๒) จัดเก็บบำรุงรักษาสื่อการเรียน การสอน

         (๓) ผลิตสื่อเพื่อการบริการนักศึกษา

         (๔) เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

         (๕) นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน

         (๖) บริการเครื่องเสียงอละอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

         (๗) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย