๓. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้

         (๑)  จัดทำนิทรรศการเผยเเผ่ความรู้และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย

         (๒)  จัดทำวารสาร จุลสาร เพื่อเผนแผ่กิจกรรมและเผยแผ่รายงานประจำปี

         (๓)  เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         (๔)  ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่าง ๆ นำมาเผยแผ่

         (๕)  แจ้งข่าวสาร  ประกาศของทางการ

         (๖)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 16:27 น.)