๑.งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

           (๑)  ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ

           (๒)  ร่างและพิมพ์หนังสือ โต้ - ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

           (๓)  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ

           (๔)  ประสานงานกับงานสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต

           (๕)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 15:51 น.)