ข่าวสารงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. จรรยาบรรณนักวิจัย

2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)( ว.1ด)

3. รายชื่อวารสารในฐาน TCI (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

4. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

       4.1 ทุนวิจัย

           1.ทุนวิจัยจาก สำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด

           2.ทุนวิจัยจาก พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

           3.ทุนวิจัยจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

           4.ทุนวิจัยจาก สกอ.

            5.ทุนวิจัยจาก สกว.

            6. ทุนวิจัยจาก ไปรษณีย์ไทย

            7.ทุนวิจัยเกี่ยวกับยางพารา

            8.ทุนวิจัยจาก วช-นักวิจัยรุ่นใหม่

            9.ทุนวิจัยจาก  สถาบันแม่ข่ายอีสานบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

           10.ทุนวิจัยจาก วช-สำหรับบัณฑิตศึกษา 

           11.ทุนวิจัยจาก วช.-วิจัยมุ่งเป้า

           12.ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย=>โดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

    4.2 ประชุม/อบรม/สัมมนา

             1.ม.เกษตร-ประชุมวิชาการ

             2.มจร-ประชุมวิชาการ

             3.ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ-ประชุมวิชาการ

             4.ม.อุบล-ประชุมวิชาการ

             5.วช.-เสนอชื่อรับรางวัล

             6.รับสมัคร-ผอ.วิทยุชุมชน

             7.สกอ-e-learning

             8.ม.ราชภัฏสุราษ-ประชุมวิชาการ

             9.ม.สงขลานครินทร์

            10.วช-กรอบการวิจัย

            11.วช.-Research-Gateway

            12.ม.ศิลปากร-สัมมนา

            13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference"Higher Education for Digital Citizenship to towards Thailand 4.0" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  www.psued.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-282251-2 คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช.. New Releases

           14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี// ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017 สอบถามเพิมเติ่มได้ที่  042-211040 ต่อ 1701,1178 และ 042-248680 New Releases

            15. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย=>โดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐานและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก New Releases

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

5. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

    5.1 แบบตอบรับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

    5.2 แบบขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

    5.3 แบบสำรวจผลงานทางวิชาการ

6. ผลงานเผยแพร่

    6.1 พระราชปริยัติวิมล,ดร.

    6.2 พระใกล้รุ่ง  ปญญาวชิโร,ดร.

    6.3 พระครูธรรมธรธรรมรัตน์  เขมธโร,ดร.

    6.4 พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส

    6.5 พระมหาประภาส  ปริชาโน,ดร.

    6.6 พระครูปราโมทย์สีลคุณ         

           6.6.1) พ.ศ. 2558  เรื่อง ตักบาตรเทโวโรหณะ...

    6.7 พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร,ดร.

    6.8 พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. 

    6.9 พระครูวิกรมธรรมธัช

    6.10 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ

             6.10.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

    6.11 พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน,ดร..

    6.12 พระมหาสากล สุภรเมธี,ดร.

             6.12.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวพุทธปรัชญา

    6.13 พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร.

              6.13.1) พ.ศ. 2557  เรื่อง ขนบวรรณคดี...

    6.14 อาจารย์กุสุมา สุ่มมาตร์

              6.14.1)  พ.ศ. 2553 เรื่อง วาทกรรมผี...

              6.14.2)  พ.ศ. 2556  เรื่อง กลวิธีทางภาษาและวาทกรรมบริโภคนิยม...

              6.14.3)  พ.ศ. 2557  เรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรม...

              6.14.4)  พ.ศ. 2558  เรื่อง ภาพตัวแทนของความเป็นพม่า...

              6.14.5)  พ.ศ. 2559  เรื่อง A Study of Metaphors about Dhutanga in ...

              6.14.6)  พ.ศ. 2559  เรื่อง กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์...

              6.14.7)  พ.ศ. 2559  เรื่อง พลังอำนาจทางภาษาและการสร้าง...

    6.15 ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย์

              6.15.1) พ.ศ. 2556  เรื่อง  แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              6.15.2) พ.ศ. 2557  เรื่อง  ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา

              6.15.3) พ.ศ. 2557  เรื่อง  นโยบายและการวางแผนการศึกษา

              6.15.4) พ.ศ. 2558  เรื่อง  ภาวะผู้นำทางวิชาการ

              6.15.5) พ.ศ. 2559  เรื่อง  การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

              6.15.6) พ.ศ. 2559 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

    6.16 ดร.จรุงภรณ์  กลางบุรัมย์

               6.16.1) พ.ศ. 2558  เรื่อง  ภาษาวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง...

    6.17 อาจารย์จุรี  สายจันเจียม

    6.18 ดร.จำนง  กมลศิลป์

    6.19 ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง

    6.20 อาจารย์จำเนียร  ฉิรินัง

               6.20.1)  พ.ศ. 2557  เรื่อง  ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

    6.21 อาจารย์เดชอนันต์  ญาตินิยม

               6.21.1) พ.ศ. 2558  เรื่อง  วิถีชีวิตโลกเปลี่ยนไปแต่วิถีไทย...

               6.21.2) พ.ศ. 2558  เรื่อง  หัวใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

    6.22 อาจารย์ธณพร  โปมิน

    6.23 ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี

                6.23.1) พ.ศ. 2558  เรื่อง  สังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา

    6.24 อาจารย์มัทนา  พันทวี

    6.25 ผศ.ดร.(พิเศษ) นันทา  โพธิ์คำ

    6.26 อาจารย์นารีรัตน์  จันทวฤทธิ์

    6.27 อาจารย์นงเยาว์  คลิกคลาย

    6.28 ดร.นิคม  สุวพงษ์

                6.28.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้...

    6.29 อาจารย์บาหยัน  ภาคมฤค

    6.30 ดร.ปิยะสุดา  เพชรเวช

    6.31 อาจารย์ผกา  โวหาร

    6.32 อาจารย์ไพสัณฑ์  ประเสริฐสังข์

    6.33 ดร.พัชรี ศิลารัตน์

               6.33.1)  พ.ศ. 2557  เรื่อง  พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์...

               6.33.2)  พ.ศ. 2557  เรื่อง  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการความรู้...

               6.33.3)  พ.ศ. 2558  เรื่อง   หนังสือรัฐศาสตร์เบื้องต้น

               6.33.4)  พ.ศ. 2559  เรื่อง  การเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชน

               6.33.5)  พ.ศ. 2559  เรื่อง  บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น...

               6.33.6)  พ.ศ. 2559  เรื่อง  วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน...

               6.33.7)  พ.ศ. 2559  เรื่อง  สังคมประชาธิปไตย

    6.34 ดร.ไพรัช  พื้นชมภู

    6.35 อาจารย์ริศร  พงษ์สุวรรณ

                6.35.1)  พ.ศ. 2557  เรื่อง  บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21

    6.36 ดร.วงศ์ชนก  จำเริญสาร

                6.36.1)  พ.ศ. 2559  เรื่อง  รูปแบบภาวะผู้นำของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน...

    6.37 อาจารย์วศยา  เอกวิลัย

               6.37.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง  ความเป็นครูมืออาชีพ...

    6.38 อาจารย์วีณา  ภาคมฤค

    6.39 อาจารย์วิจิตร  พงษ์สุวรรณ

               6.39.1)  พ.ศ. 2557  เรื่อง  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้สอน...

    6.40 ดร.วิมลพร  สุวรรณแสนทวี

    6.41 อาจารย์สุเมตร์  เทพโสภา

                6.41.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง  การทอดกฐินสร้างความสามัคคี...

    6.42 รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง

    6.43 ดร.สุวัฒน์  จิตต์จันทร์

    6.44 ผศ.ดร.สุรพันธ์  สุวรรณศรี

                6.44.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง  กลวิธีทางภาษาในนิทาน...

    6.45 อาจารย์สว่างไสว  สุ่มมาตย์

                6.45.1)  พ.ศ. 2558  เรื่อง  คุณธรรมจริยธรรมที่ครู...

    6.46 อาจารย์อิศเรศ จิณฤทธิ์

    6.47 อาจารย์อดิศักดิ์  ทุมอนันต์

    6.48 อาจารย์อุทัย ภูคดหิน

    6.49 ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์

    6.50 รศ.ดร.อุดม พิริยะสิงห์ 

 

 alt งานวิจัย

               1. ทุนอุดหนุนงานวิจัย

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี 43 - 56

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี 57

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี 58

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี 59

                2. รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                3. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 08:55 น.)