แบบรายงานผลการประเมินโครงการประจำปี 2559

               -   โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ "วันสงกรานต์"

               -   โครงการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

               -   โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

               -   โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน "ประเพณีวันลอยกระทง"

               -   โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอนุรักษ์และจัดประกวดคณะกลองยาว

               -   โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "วันออกพรรษา"

               -   โครงการประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด

               -   โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

      

      แบบอนุมัติโครงการประจำปี 2561 (ศูนย์บริการวิชาการ)

            แบบขออนุมัติโครงการสัปดาห์ห้องสมุด-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงการวิสาขบูชา-มมร-วิทยาเขตร้อยเอ็ด-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงการอาสาฬหบูชา-มมร-วิทยาเขตร้อยเอ็ด-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ-วันสงกรานต์-ประจำปีงบประมาณ-2561

               โครงการนวดแผนไทย-มมร-รอ-ประจำปีงบประมาณ-2561-กิจกรรมที่-2

               แบบขออนุมัติโครงการกลองยาว-ประจำปีงบประมาณ-2561

               แบบขออนุมัติโครงการประกวดร้องเพลง-ประจำปีงบประมาณ-2561

  

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2018 เวลา 16:20 น.)