แบบรายงานผลการประเมินโครงการประจำปี 2559

               -   โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ "วันสงกรานต์"

               -   โครงการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

               -   โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

               -   โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน "ประเพณีวันลอยกระทง"

               -   โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอนุรักษ์และจัดประกวดคณะกลองยาว

               -   โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "วันออกพรรษา"

               -   โครงการประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด

               -   โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 10:21 น.)