Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

alt

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) เรื่อง The University of Everywhere: International Networking ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2650 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย โดยลงทะเบียนส่งผลงาน/เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.grad.cas.ac.th

โทรศัพท์ 043-246536-8 ต่อ 403 หรือ 097-3038383 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 08:32 น.)

 

ขอเชิญให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS)

alt

ประชาสัมพันธ์ข่าวจาก สกอ. ขอเชิญให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) ให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & Monitoring และ ระบบ Research evaluation รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสมัครเข้ารับการอบรมลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2102  

ระบบจะปิดรับอัติโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนค่ะ..และหากไม่สะดวกเข้ารับการอบรมสามารถเข้าอ่านและดาวว์โหลดเนื้อหา คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ได้ที่ http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 08:45 น.)

 

สมัครบัตรสมาชิกห้องสมุด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

alt 

คลิกดาวน์โหลด ใบสมัครบัตรทะเบียนสมาชิกห้องสมุด (สำหรับสมาชิกใหม่) มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 08:44 น.)

 

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

1. คู่มือการใช้บริการห้องสมุด 2560

2. กรอบภาระงานห้องสมุด 2560

3. โครงสร้างบุคคลากรห้องสมุด 2560

4. การใช้บริการห้องสมุด 2560

1

งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ-งานห้องสมุด....................ข่าว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 13:34 น.)

 

โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

alt 

 มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 15:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...