Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ประจำปี 2560

3

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:49 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560

alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:47 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ข่าวสารงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. จรรยาบรรณนักวิจัย

2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)( ว.1ด)

3. รายชื่อวารสารในฐาน TCI (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

4. ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:55 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทย รุ่นที่ 6

alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานวันคล้ายวันสถาปนา

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 20:35 น.)

อ่านเพิ่มเติม...