Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

alt 

 มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 15:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

12 สิงหามหาราชินี

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 18:19 น.)

 

ประชุมส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

alt 

เมื่อวันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและหอสมุด ชั้น 1 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้ประชุมบุคลากรเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน การส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 16:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

alt

งานศูนย์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ทำพิธีมอบใบประกาศให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดจัดกระดูก รุ่นที่ 6  โดยมี พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบใบประกาศในครังนี้ด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 16:35 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

alt

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด และบุคลาการในสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ(เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 11:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...