Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

โครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

alt

งานศูนย์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ทำพิธีมอบใบประกาศให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดจัดกระดูก รุ่นที่ 6  โดยมี พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบใบประกาศในครังนี้ด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 16:35 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

alt

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด และบุคลาการในสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ(เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 11:43 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ประจำปี 2560

3

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:49 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560

alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:47 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ข่าวสารงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. จรรยาบรรณนักวิจัย

2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)( ว.1ด)

3. รายชื่อวารสารในฐาน TCI (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

4. ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 08:55 น.)

อ่านเพิ่มเติม...