Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

alt

กราบนมัสการ/เรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี// ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017 

สอบถามเพิมเติ่มได้ที่  042-211040 ต่อ 1701,1178 และ 042-248680

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 11:36 น.)

 

ติดต่ามข่าวสารจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

alt

 

           

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 13:29 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference"Higher Education for Digital Citizenship to towards Thailand 4.0"

 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย

            กราบนมัสการ/เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference"Higher Education for Digital Citizenship to towards Thailand 4.0" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  www.psued.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-282251-2 คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช

 

ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวารสาร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

           ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก กำหนดให้จัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 29 สถาบัน เพื่อสร้างผลงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการ

           ในการนี้ จึงใคร่ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามเกณฑ์การส่งผลงานที่กำหนดให้ดังนี้ 

ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 12:30 น.)

 

วารสาร มมร ร้อยเอ็ด

 

alt

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://journalrec.mbu.ac.th/index.php

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:48 น.)

อ่านเพิ่มเติม...