Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

สมัครบัตรสมาชิกห้องสมุด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

alt 

คลิกดาวน์โหลด ใบสมัครบัตรทะเบียนสมาชิกห้องสมุด (สำหรับสมาชิกใหม่) มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 08:44 น.)

 

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

1. คู่มือการใช้บริการห้องสมุด 2560

2. กรอบภาระงานห้องสมุด 2560

3. โครงสร้างบุคคลากรห้องสมุด 2560

4. การใช้บริการห้องสมุด 2560

1

งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ-งานห้องสมุด....................ข่าว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 13:34 น.)

 

โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

alt 

 มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 15:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

12 สิงหามหาราชินี

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 18:19 น.)

 

ประชุมส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

alt 

เมื่อวันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและหอสมุด ชั้น 1 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้ประชุมบุคลากรเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน การส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 16:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...