Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวารสาร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

           ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก กำหนดให้จัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 29 สถาบัน เพื่อสร้างผลงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการ

           ในการนี้ จึงใคร่ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามเกณฑ์การส่งผลงานที่กำหนดให้ดังนี้ 

ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 12:30 น.)

 

วารสาร มมร ร้อยเอ็ด

 

alt

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://journalrec.mbu.ac.th/index.php

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:48 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

alt 

ดาวน์โหลด : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 15:16 น.)

 

โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560

alt

 

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ), เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครังนี้ด้วย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 12:20 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

alt

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 10:39 น.)

อ่านเพิ่มเติม...