Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

12 สิงหามหาราชินี

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 18:19 น.)

 

โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

alt 

 มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 15:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานห้องสมุด

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด 

  1. คู่มือการใช้บริการห้องสมุด 2560

  2. กรอบภาระงานห้องสมุด 2560

  3. โครงสร้างบุคคลากรห้องสมุด 2560

  4. การใช้บริการห้องสมุด 2560

1

งานห้องสมุด มีหน้าที่ ดังนี้

         (๑) วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการ

         (๒) ระวังรักษาหนังสือ สำรวจและตรวจสอบและทำบันทึกรายงาน

         (๓) จัดทำหนังสือเเละสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้

         (๔) บริการให้ยืม - รับคืนหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

         (๕) บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง

         (๖) บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำรายชื่อหนังสือ

         (๗) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


  

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 16:18 น.)

 

วารสาร มมร ร้อยเอ็ด

 

alt

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://journalrec.mbu.ac.th/index.php

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:48 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

alt 

เมื่อวันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและหอสมุด ชั้น 1 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้ประชุมบุคลากรเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน การส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 16:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...