Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนา  ศูนย์บริการวิชาการ

1. จรรยาบรรณนักวิจัย-สภาวิจัยแห่งชาติ 

2. แบบ ว.1ด

3.      รายชื่อวารสารในฐาน TCI (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

4.      ข่าวประชาสัมพันธ์

4.1.  ทุนวิจัย

4.2.  กิจกรรม

5.      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

5.1.  แบบตอบรับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

5.2.  แบบขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

5.3.  แบบสำรวจผลงานทางวิชาการ

6.      ผลงานเผยแพร่

6.1.1.     พระราชปริยัติวิมล,ดร.

6.1.2.     พระใกล้รุ่ง  ปญญาวชิโร,ดร.

6.1.3.     พระครูธรรมธรธรรมรัตน์  เขมธโร,ดร.

6.1.4.     พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส

6.1.5.     พระมหาประภาส  ปริชาโน,ดร.

6.1.6.     พระครูปราโมทย์สีลคุณ(2558)

6.1.7.     พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร,ดร.

5.1.2       พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์

5.1.3       พระครูวิกรมธรรมรัช

5.1.4       พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ(2557)

5.1.5       พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน,ดร..

5.1.6       พระมหาสากล สุภรเมธี,ดร.(2558)

5.1.7       พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร.(2557)

5.1.8       อาจารย์กุสุมา(2553)(2556/(1)(2)) (2557)(2558)(2559/(1)(2)(3))

5.1.9       ดร.กฤตยากร (2557) (2558) (2559)(2560/(1)(2))

5.1.10  ดร.จรุงภรณ์(2558)

5.1.11  อาจารย์จุรี

5.1.12  ดร.จำนง(2558)

5.1.13  ดร.จิราภรณ์

5.1.14  อาจารย์จำเนียร(2557)

5.1.15  อาจารย์เดชอนันต์(2558)

5.1.16  อาจารย์ธณพร

5.1.17  ดร.ธีรภัทร์(2557)

5.1.18  อาจารย์มัทนา

5.1.19  ผศ.ดร.(พิเศษ) นันทา

5.1.20  อาจารย์นารีรัตน์

5.1.21  อาจารย์นงเยาว์

5.1.22  ดร.นิคม(2558)

5.1.23  อาจารย์บาหยัน

5.1.24  ดร.ปิยะสุดา

5.1.25  อาจารย์ผกา

5.1.26  อาจารย์ไพสัณฑ์

5.1.27  ดร.พัชรี(2557/(1)(2))(2558/(1)(2)(3))(2559/(1)(2)(3))

5.1.28  ดร.ไพรัช

5.1.29  อาจารย์ริศร(2557)

5.1.30  ดร.วงศ์ชนก (2559)

5.1.31  อาจารย์วศยา(2558)

5.1.32  อาจารย์วีณา

5.1.33  อาจารย์วิจิตร(2557)

5.1.34  ดร.วิมลพร

5.1.35  อาจารย์สุเมตร์(2558)

5.1.36  รศ.ดร.สุเทพ

5.1.37  ดร.สุวัฒน์

5.1.38  ผศ.ดร.สุรพันธ์(2558)

5.1.39  อาจารย์สว่างไสว(2558)

5.1.40  อาจารย์อิศเรศ

5.1.41  อาจารย์อดิศักดิ์

5.1.42  อาจารย์อุทัย

5.1.43  ผศ.ดร.เอนก

5.1.44  รศ.ดร.อุดม  

 alt งานวิจัย

               (๑)  ทุนอุดหนุนงานวิจัย

                                   -  ข้อมูลงานวิจัย ปี ๔๓ - ๕๖

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี ๕๗

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี ๕๘

                      -  ข้อมูลงานวิจัย ปี ๕๙

            (๒) รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                  (๓) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2017 เวลา 11:00 น.)

 

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระมหาประภาส ปริชาโน,ดร. อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 14:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 11:26 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะวงกลองยาวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 10:59 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วงกลองงยาว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติเมืองสาเกตนคร

alt 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2017 เวลา 11:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...