คำสั่งฯ ประจำปี 2560
- แต่งตั้งมอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ โครงการประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2560
- แต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการปฏิบัติงานในโครงการประเพณีวันสำคัญฯ วันมาฆบูชา ประจำปี 2560
-
แต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการปฏิบัติงานในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
- แต่งตั้งให้คณะกรรมการปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ
- แต่งตั้งให้คณะกรรมการปฏิบัติงานในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ
- แต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการปฏิบัติงานในโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560
- แต่งตั้งให้คณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
- แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 14:50 น.)