สำนักงานวิทยาเขต
   มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหารงานบุคคล  งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ  และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
  8.งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ดังนี้
    (1) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ  ของวิทยาเขต  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านการบริหาร  การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาเขต
    (2) พิจารณาวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  รับผิดชอบการประเมิน และการปฏิบัติตามแผนรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัย
   (3) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076  ต่อ 109
โทรสาร 0-4351-4618
http://www.rec.mbu.ac.th