สำนักงานวิทยาเขต
  มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   7.งานติดตามและประสานงาน  มีหน้าที่ ดังนี้
      (1) ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
      (2) ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต
      (3) ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ
      (4) เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ
      (5) เสนองานตามคำสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต
      (6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย